Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om att få stöd. Du kan få insatser beviljade enligt lagen om stöd och service till vissa funktionsnhindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL).

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en rättighet som du får från lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.


Daglig verksamhet är till för dig som är vuxen och som har utvecklingsstörning, autism eller har fått en hjärnskada i vuxen ålder.Anhörigstöd

Du ger stöd och lyssnar, men vem lyssnar på dig? Att hjälpa och stödja en älskad eller nära vän ger mycket, men kräver också mycket tillbaka. Det finns flera stödinsatser du kan ta del av genom kommunens anhörigsamordnare.